Centru de Ajutor

Politica de confidențialitate

I. PREVEDERI GENERALE


Obiectivul prezentei Politici de Confidențialitate (în continuare denumită “Politica(ă)”) constă în furnizarea unei descrieri detaliate a metodelor aplicate de către Financial Trading Art SRL, cu sediul social in B-dul Avionului, nr. 26, etaj 1, sector 1, București, Romania și/sau de către sucursalele și filialele sale (în continuare: "FTA", “FxRebate”, "FxRebate.eu", "FxRebate.ro", “noi”, “noastră(e)”) cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor furnizate de persoanele care accesează website-ul FxRebate (în continuare denumiți ”Utilizatori)” inclusiv, unde este cazul, a datelor personale. Vă rugăm să citiți această Politică cu atenție. 

II. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI A ALTOR DATE ALE UTILIZATORILOR PORTALULUI


FxRebate acordă o atenție specială respectării intimității persoanelor care utilizează website-ul și orice aplicații disponibile pe website (în continuare: “Portalul”, “Website-ul”, "Site-ul"). Orice date personale obținute prin intermediul portalului nostru sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul Oficial al UE, L 119, 04/05/2016, p. 1-88) (denumit în continuare ”GDPR”). Noi acordăm prioritate asigurării protecției drepturilor și libertăților persoanelor care ne furnizează datele lor cu caracter personal. Utilizarea Portalului în scopul său de bază nu necesită furnizarea datelor personale ale Utilizatorului către FxRebate. Furnizarea datelor personale de către Utilizator este complet voluntară; cu toate acestea, furnizarea anumitor date este necesara în scopul executării serviciilor de către FxRebate. Noi întelegem importanța păstrării confidențialității cu privire la datele personale. Utilizatorul care ne furnizează datele sale poate fi sigur că vom face tot ce este posibil pentru a păstra confidențialitatea asupra acestora. Noi am adoptat măsuri măsurabile în scopul asigurării faptului că datele utilizatorilor rămân confidențiale, sigure și intacte.

II.1 CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE


Formularul completat de Utilizator în timpul deschiderii unui cont de client, precum și procesul de autorizare (conectare) la resursele noastre se realizează utilizand protocolul SSL securizat, ceea ce sporește semnificativ protecția transmisiei de date pe Internet. Informațiile furnizate de Utilizator sunt stocate și procesate de FxRebate cu măsuri de securitate corespunzătoare, care îndeplinesc cerintele GDPR. Deși FxRebate se angajează să depună toate eforturile necesare în scopul asigurării securității datelor care ne-au fost furnizate, Utilizatorul recunoaște că utilizarea Internetului nu este în întregime sigură și prin urmare noi nu putem garanta întotdeauna securitatea sau inviolabilitatea datelor personale furnizate nouă de Utilizator(i) sau către Utilizator(i) prin Internet. 

II.2 CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE UTILIZATOR


Colectăm informații de la momentul înregistrării pe website-ul nostru, în urma subscrierii la newsletter-ul nostru, înregistrarea în urma unei campanii online susținute de FTA sau când răspundeți la un sondaj. Atunci când plasați un ordin sau cand vă înregistrați pe site-ul nostru, acolo unde este cazul, vi se pot solicita: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon, detaliile necesare încasării rebate-ului și a comisioanelor, etc., informații despre produsele achiziționate prin website-urile www.fxrebate.ro sau www.fxrebate.eu, sau numărul de identificare a contului deschis la parteneri FxRebate. Chiar și așa, puteți vizita website-ul nostru în mod anonim.

1. Deschiderea contului de utilizator al portalului FxRebate 

Domeniul de aplicare a datelor: dacă Utilizatorul decide să deschidă un cont, FxRebate va solicita furnizarea anumitor informații. Informațiile pot include, printre altele, numele și prenumele, adresa, data nașterii, datele de contact, datele privind efectuarea plăților, precum și alte informații necesare, în special cerute de reglementările privind spălarea banilor. Periodic, este posibil să solicităm și alte informații pentru a îmbunătăți serviciile efectuate. Cele mai multe informații sunt obținute direct de la dumneavoastră prin intermediul cererilor sau prin intermediul altor formulare, precum și prin păstrarea registrelor de informații furnizate în timpul prestarii serviciilor în favoarea Cliențlior noștri. 

2. Marketingul produselor și serviciilor 

Domeniul de aplicare a datelor: daca Utilizatorul decide să participe într-o campanie de marketing sau promoțională, FxRebate va solicita furnizarea anumitor informații. Aceste informații pot include numele și prenumele, datele de contact și alte informații necesare.

3. Statistici cu privire la utilizarea functionalităților specifice Portalului și facilitarea utilizării Portalului, a aplicațiilor mobile și asigurarea securității IT a Portalului 

Domeniul de aplicare a datelor: în aceste scopuri, procesăm datele personale referitoare la activitatea Utilizatorului pe Portal, cum ar fi de exemplu: paginile vizitate, frecvența și durata șederii pe website. 

4. Determinarea, investigarea și executarea plângerilor

Domeniul de aplicare a datelor: Pentru a determina, investiga și executa plângeri, procesăm unele dintre datele personale ale Utilizatorului, cum ar fi: numele, prenumele, data nașterii și date despre utilizarea serviciilor noastre. 

5. Tratarea plângerilor și a cererilor, răspunsuri la întrebări 

Domeniul de aplicare a datelor: în acest scop, putem prelucra anumite date cu caracter personal furnizate de Utilizator la deschiderea unui cont, date privind utilizarea serviciilor FxRebate care au ca rezultat o plângere sau o cerere, precum și datele conținute în documentele atașate plângerii sau cererii. În anumite situații, obligația de a analiza temeinic o plângere, într-o anumita perioadă, este impusă de lege, în special de dreptul consumatorului. 

II.3 CĂTRE CINE DISTRIBUIM DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORILOR?


Nu vindem, nu facem schimb și nu transferăm în niciun mod terțelor părți informațiile dumneavoastră identificabile personal. Acestea nu includ terțele părți de încredere care ne asistă în operarea website-ului nostru, care ne administrează afacerea noastră sau care vă deservesc pe dumneavoastră, atâta timp cât aceste părti convin să păstreze aceste informatii confidențiale. Putem elibera informațiile dumneavoastră atunci când avem încrederea că eliberarea acestora este adecvată pentru a se conforma legii, când politica website-ului nostru o impune, sau pentru protejarea drepturilor, proprietății și siguranței noastre sau a altora. Cu toate acestea, informații despre vizite neidentificabile personal pot fi furnizate altor părți în scopuri de marketing, publicitate sau altele.

Colaboratori: FxRebate poate distribui datele personale ale utilizatorilor cu entitățile colaboratoare, adica societățile pe care FxRebate le deține sau pe care FxRebate le controlează sau care sunt asociate cu FxRebate sau rămân în cooperare permanentă cu FxRebate (bănci, companii de investiții, auditori, companii care furnizează alte servicii financiare, companii de consultanță sau de curierat). 

Locația: Furnizarea de servicii de către FxRebate poate necesita transferul datelor cu caracter personal către entitățile care furnizează servicii către FxRebate în alte țări, inclusiv în tările din afara Spațiului Economic European. În cazul transferului către țări care nu asigură o protectie adecvată a datelor cu caracter personal, FxRebate aplică garanții sub forma clauzelor standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană. Persoana vizată are posibilitatea de a obține o copie a datelor sale. 

Autoritățile Naționale: Daca autoritățile publice autorizate solicită FxRebate să dezvăluie datele personale ale Utilizatorului, în special autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de control fiscal, instanțele judecătorești, autoritatea publică desemnată să protejeze datele cu caracter personal, atunci FxRebate va dezvălui datele personale ale Utilizatorului. 

II.4 CĂT TIMP STOCĂM DATELE PERSONALE ALE UTILIZATORULUI?


FxRebate stochează datele personale ale Utilizatorului pe perioada de valabilitate a contractului dintre Utilizator și FxRebate în scopul furnizării de servicii și functionalități asociate acestuia, precum și în scopuri de marketing. Dupa expirarea relației contractuale, datele Utilizatorului sunt anonime, cu excepția următoarelor date: numele, prenumele, adresa de e-mail, istoricul rebate-urilor și informațiile privind consimțământul dat (aceste date vor fi stocate de FxRebate pentru o perioadă de 10 ani de la expirarea relației contractuale, în scopul soluționării plângerilor și reclamațiilor legate de utilizarea serviciului nostru și în absența unei relații contractuale în scopul soluționării plângerilor și a reclamațiilor legate de participarea la campaniile promoționale). 

FxRebate nu stochează datele personale ale Utilizatorilor pentru perioada de timp corespunzatoare ciclului de viață al cookie-urilor salvate pe dispozitivele lor. Detalii referitoare la utilizarea cookie-urilor sunt specificate în partea III. Utilizarea cookie-urilor – FIȘIERE COOKIE

II.5 CARE SUNT DREPTURILE UTILIZATORULUI CU PRIVIRE LA PROCESAREA DATELOR SALE PERSONALE?


În conformitate cu articolul 21 GDPR, Utilizatorul are dreptul de a se opune în orice moment utilizării datelor sale personale, dacă FxRebate procesează datele pe baza intereselor sale legitime, de ex. în legatură cu executarea contractului, marketingul produselor și serviciilor, păstrarea statisticilor privind utilizarea anumitor functionalități ale Portalului și facilitarea utilizării Portalului. Dacă obiecția Utilizatorului se dovedește a fi intemeiată și FxRebate nu va avea alte temeiuri juridice pentru a procesa datele personale ale Utilizatorului, FxRebate va șterge datele personale ale Utilizatorului care și-a expirmat dezacordul privind utilizarea datelor sale. 

II.6 DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PROCESĂRII DATELOR


Conform articolului 18 GDPR, Utilizatorul poate solicita restricționarea procesării datelor sale personale atunci când Utilizatorul contestă acuratețea datelor sale personale (situație în care FxRebate limitează utilizarea datelor pentru timpul necesar verificării acurateții datelor Utilizatorului, nu mai mult de 14 zile), în cazul în care prelucrarea datelor Utilizatorului este ilegală, iar Utilizatorul în locul ștergerii datelor cu caracter personal solicită restricția utilizării acestora, dacă datele personale ale Utilizatorului nu sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate dar sunt solicitate de Utilizator pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță și, de asemenea, atunci cand Utilizatorul a obiectat împotriva utilizării datelor sale (situație în care FxRebate limitează procesarea datelor pe timpul necesar pentru a analiza, dacă protecția intereselor, drepturilor și libertăților Utilizatorului prevalează asupra intereselor pe care FxRebate le îndeplinește atunci când procesează datele personale ale Utilizatorului).

II.7 DREPTUL LA ACCESUL, RECTIFICAREA ȘI ȘTERGEREA ÎNFORMAȚIILOR DESPRE UTILIZATOR


Articolul 15 GDPR prevede că Utilizatorul are dreptul de a obține de la FxRebate confirmarea dacă datele sale personale sunt procesate. În acest caz, Utilizatorul are dreptul de a accesa datele sale personale și de a obțtne informatii, printre altele, despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, perioada prevazută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a determina acea perioadă, drepturile Utilizatorului în cadrul GDPR și dreptul de a depune o plangere la autoritățile competente. În plus, Utilizatorul are dreptul să primească o copie a tuturor datelor personale despre el sau ea, deținute de FxRebate, și să informeze FxRebate despre orice inexactități constatate. Cu toate acestea, sunt prevăzute excepții în acest sens. 

Utilizatorul poate, în orice moment, să notifice FxRebate că datele sale s-au schimbat sau că dorește ca FxRebate să rectifice sau să șteargă datele personale ale Utilizatorului, deținute de FxRebate. În conformitate cu instrucțiunile, vom schimba, îmbunătăți sau șterge datele din baza noastră de date, exceptând, cu toate acestea, situația în care suntem obligați să le stocăm în temeiul reglementărilor sau dispozițiilor legale în scopul furnizării de servicii pentru Utilizator, pe care el sau ea le-a solicitat, sau pentru păstrarea înregistrărilor de afaceri relevante.

II.8 CUM NE CONTACTAȚI?


Pentru a trimite o solicitare privind accesul la date, Utilizatorul ar trebui să ne contacteze, să-și verifice identitatea și să specifice informațiile în cauza. Utilizatorul poate lua legătura cu Ofițerul nostru de Protecție a Datelor la adresa de e-mail: privacy@fxrebate.ro. De asemenea, puteți contacta Ofițerul de Date la adresa de e-mail: office@fxrebate.ro.

III. UTILIZAREA COOKIE-URILOR - FIȘIERE COOKIE


FxRebate utilizează fișiere cookie în scopul colectării de informații. Fișierele cookie sunt mici fișiere de date, în special fișiere text, care sunt stocate pe echipamentul terminal (hard disc) al Utilizatorului și sunt destinate utilizarii paginilor Portalului. Fișierele cookie conțin, în mod uzual, denumirea website-ului de pe care provin, durata stocării acestora pe echipamentul terminal, precum și numărul unic. 

De ce folosim cookie-urile?

FxRebate utilizează fișiere cookie în următoarele scopuri: 

a) pentru a asigura Utilizatorului o utilizare mai exacta și mai confortabilă a website-ului, personalizând conținutul website-urilor FxRebate pe internet în functie de preferințele Utilizatorului, precum și pentru a optimiza folosirea Portalului. În particular, aceste fișiere ne permit să detectăm echipamentul Utilizatorului Serviciului Internet și să afișăm în mod corespunzător website-ul internet, în funcție de cerințele individuale ale Utilizatorului. 

b) pentru a examina activitatea Utilizatorului Portalului în scopul generării de statistici anonime și agregate, care ne ajută să înțelegem modul în care Utilizatorii Portalului utilizează website-urile internet, ceea ce contribuie la îmbunătățirea structurii și conținutului acelor website-uri, precum și la identificarea sursei folosite de Utilizator pentru a intra pe website.

c) pentru a menține sesiunea Utilizatorului Portalului (după logare). 

d) în paginile acestui website, prin intermediul unei etichete pentru remarketing (remarketing tag), create de Google AdWords, sunt colectate cookie-uri (identifica în mod unic în browser web, NU identifică o persoană) în vederea afișării unor anunțuri în Google Search și în website-urile rețelei Google Display. Când utilizatorii vizitează o pagină a acestui website (care conține remarketing tag), cookie-ul browser-ului pe care îl folosesc este adăugat unei liste pentru remarketing. O listă pentru remarketing este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru remarketing. Google AdWords folosește cookie-urile pentru a afișa anunțuri sponsorizate în website-urile rețelei Google Display și în Google Search utilizatorilor care au vizitat paginile acestui website. În cazul în care nu ești de acord cu utilizarea modulelor cookie de către Google, dezactivarea se poate face prin Google's Ads Settings. 

Cookie-urile sunt folosite adesea de multe website-uri de pe Internet. Utilizatorul poate alege dacă și în ce mod vor fi acceptate cookie-urile, prin schimbarea preferințelor și opțiunilor din browserul său. În cazul în care Utilizatorul decide să închidă opțiunea de asistență privind cookie-urile din browser-ul său, accesul la anumite părti ale website-ului poate deveni imposibil. 

FxRebate utilizează doua feluri principale de cooki-uri: 

a) cookie-urile persistente sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului pe durata definită de parametrii fișierelor cookie sau până la data ștergerii acestora de către Utilizator; 

b) cookie-uri de sesiune sunt stocate pe echipamentul terminal al Utilizatorului până la data delogării sale sau până când închide fereastra de browser. 

III.1 GESTIONAREA SETĂRILOR BROWSER-ULUI


În multe cazuri, aplicația software utilizată pentru vizualizarea website-urilor internet permite implicit stocarea fișierelor cookie pe echipamentul terminal al Utilizatorului. Utilizatorii website-ului pot, în orice moment, să schimbe setările referitoare la fișierele cookie. Aceste setări pot fi schimbate, în particular, astfel încât să blocheze prelucrarea automată a fișierelor cookie din setările browser-ului internet, sau să informeze de fiecare dată cu privire la amplasarea lor în echipamentul Utilizatorului. Informații detaliate privind posibilitatea și modalitățile de prelucrare a fișierelor cookie, inclusiv referitoare la dezactivarea, blocarea și ștergerea fișierelor cookie sunt disponibile din setările aplicației software referitoare la un website internet anume. 

FxRebate va informează ca limitarea utilizării fișierelor cookie poate avea impact asupra operațiunilor anumitor funcționalități disponibile pe paginile Portalului. Neefectuarea de schimbări ale setărilor browser-ului internet în sensul blocării setării scrierii fișierelor cookie echivalează cu acordarea consimțămantului privind scrierea acestora. Mai multe informații privind cookie-urile pot fi gasite la adresa: www.aboutcookies.org, sau în sectiunea Help a meniului browser-ului internet. Prezenta Politică se referă la folosirea cookie-urilor doar prin intermediul acestui Portal și nu este aplicabilă utilizării acestora de către terțe părți. În cazul în care un Utilizator deschide un cont la noi, acesta va trebui să utilizeze aplicația noastră software, ceea ce face posibilă folosirea de cookieuri de către noi cu privire la accesul Utilizatorului la acest Portal. 

IV. LEGĂTURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI


Website-ul nostru pune la dispoziție legături către website-uri ale altor entități. Legăturile sunt furnizate Utilizatorului cu titlu de referință, iar noi nu analizăm, nu controlăm sau nu monitorizăm practicile referitoare la confidențialitatea aplicabilă website-urilor terților. Politica noastră nu se referă la website-uri deținute de terțe părți. Noi nu suntem răspunzători pentru activitățile website-urilor menținute de terți sau pentru tranzacțiile efectuate cu aceste persoane. Încurajăm Utilizatorii să citească conținutul declarațiilor de confidențialitate afișate pe website-urile partenere, în special dacă datele personale ale Utilizatorului sunt colectate prin intermediul acestora.

V. PREVEDERI FINALE


FxRebate își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politică. Modificările sunt efectuate prin publicarea noii Politici pe website. Modificările intră în vigoare la data implementării acestora, dacă nu este specificat altfel. Utilizatorii sunt încurajați să citească în mod regulat textul acestei Politici, pentru a se pune la curent cu modificările aduse prevederilor acesteia. Utilizarea prezentului website denotă acceptarea acestei Politici. În cazul în care Utilizatorul nu o acceptă, FxRebate nu va permite accesul la serviciile sale, iar utilizarea serviciilor trebuie oprită de îndată. Orice dispută cu privire la prezenta Politică, în cazul în care nu sunt soluționate amiabil, vor fi soluționate de către instanțele de judecată având competență de jurisdicție. Prezentul document a fost încheiat în limbile Română și Engleza. În cazul unui conflict între versiunea în limba Română a prezentului înscris și cea în limba Engleză, va prevala varianta în limba Engleză. Aceste politici au fost modificate ultima oară la data de 25 Mai 2018.

V.1 POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ONLINE


Această politică de confidențialitate online se aplică doar informațiilor colectate de pe website-ul nostru dar nu și informațiilor colectate offline.